REISESTØTTE


Norsk ICOM utlyser hvert år reisestøtte til medlemmer som ønsker å delta i årskonferansen i ICOMs internasjonale komiteer. Både personlige medlemmer og ansatte ved medlemsinstitusjoner kan søke. Hvis medlemskapet er knyttet til en institusjon sendes søknaden gjennom institusjonen, og med denne som søker. Søknadsfrist er 1. april og 1. september. I de årene det holdes generalkonferanse (2013, 2016 osv.) gis det støtte bare til å delta i denne, og da gjelder bare søknadsfristen 1. april. Man kan ikke søke om reisestøtte til en konferanse etter at den er holdt.

Søknad om reisestøtte sendes som e-post til sekr@icom-norway.org Størrelsen på støtten vil variere etter hvor mange søknader som kommer inn. Standardbeløpet er kr. 6000, med kr. 1000 i tillegg for reise utenfor Europa. De som har styreverv i komiteer får et tillegg, og må opplyse om slikt verv i søknaden.

Artikkel
Alle som mottar reisestøtte må dele sine faglige inntrykk med andre. Dette gjøres i form av en liten artikkel på 2 – 3 sider (ca 800 – 1500 ord) om et faglig tema fra konferansen. Det kan for eksempel være å reflektere rundt hovedpunkter i et foredrag, referere en faglig diskusjon, eller å drøfte en utstilling eller et formidlingstiltak i tilknytning til konferansen. Temaet uttrykkes gjennom en overskrift; artikler uten overskrift og tema blir ikke godkjent. Merk at det ikke lenger er anledning til å bruke sitt eget foredrag som artikkel.

Artikkelen skal innsendes som Word-fil, 12 pkt skrift og 1 ½ linjeavstand. Bruk enkel tekst uten innrykk og andre formateringer. Det er anledning til å illustrere teksten med inntil tre bilder som du selv har tatt. Bildene må vedlegges som separate billedfiler i jpg- eller tiff-format – det er ikke tilstrekkelig, eller nødvendig, at de er limt inn i selve tekstfilen. Bildenes plass i teksten skal være tydelig markert, sammen med den tilhørende billedteksten.

Artikkelen sendes til Norsk ICOMs e-postadresse innen to måneder etter konferansen, men merk at alle artikler må være innkommet før 1. desember, og de som deltar på konferanser etter 1. oktober får dermed kortere frist. Det er søkerens ansvar å sende inn artikkelen i tide, og styret påtar seg ikke å sende purringer. Overskridelse av fristen vil som hovedregel medføre at støtten bortfaller.

Artikkelen må godkjennes av styret før reisestøtten blir utbetalt. Dette tar vanligvis ca. en måned. I de tilfeller der artikkelen ikke blir godkjent, vil det bli gitt muligheter for en ny innlevering innenfor en kort frist. Et utvalg av artiklene vil bli lagt ut på Norsk ICOMs hjemmesider.

Sammen med artikkelen skal det innsendes en enkel dokumentasjon av reiseutgiftene, slik som kopi av flybillett, hotellregning og konferanseavgift. Dette fungerer som bekreftelse på at den tildelte støtten faktisk er benyttet i overensstemmelse med formålet. Det må også oppgis hvilken bankkonto reisestøtten skal utbetales til.

Tilslutt: Dersom du er blitt tildelt reisestøtte men av en eller annen grunn må avlyse din reise, er det viktig at Norsk ICOM får beskjed om det så snart som mulig, siden slike ubrukte reisemidler har konsekvenser blant annet for vår økonomiplanlegging.

til toppen