PRESSEMELDINGER FRA NORSK ICOM

Pressemelding 30.8.2005:
Norge må underskrive Annen Protokoll


Norsk ICOM oppfordrer norske myndigheter til å ratifisere Annen tilleggsprotokoll til Haagkonvensjonen av 1954, som gjelder beskyttelse av kulturarv under væpnete konflikter. Konvensjonen og protokollen er de viktigste internasjonale avtaler som skal verne kulturarv mot ødeleggelse i forbindelse med krig eller konflikter. At Norge støtter disse avtalene er derfor av både praktisk og symbolsk betydning. Tilsvarende gir det uheldige signaler til verden dersom Norge unnlater å signere. Spørsmålet om Norge skal tiltre protokollen er nå ute til høring, og skal avgjøres innen oktober.

Kulturarv blir i vår tid utsatt for skade og ødeleggelse ved mange typer væpnete konflikter, ikke bare krig mellom stater, men også mer interne konflikter. Annen protokoll dekker også slike indre konflikter, som ikke kom tydelig inn under bestemmelsene i selve konvensjonen. Protokollen representerer derfor et viktig fremskritt i arbeidet med å få et internasjonalt anerkjent og effektivt regelverk mot ødeleggelse av kulturarv under væpnet konflikt, uansett konfliktens karakter.

Norsk ICOM, som er den norske nasjonalkomité av ICOM, The International Council of Museums, hilser velkommen at Norge nå vil tiltre også Annen protokoll. Det er sterkt behov for et styrket vern av så vel museer som andre typer kulturarv, ved væpnete konflikter av enhver art.

Norsk ICOM vil derfor på det sterkeste anbefale at Norge nå ratifiserer Haagkonvensjonens annen protokoll.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICOM er den internasjonale organisasjon for museer og museumsarbeidere og har mer enn 20 000 medlemmer i 146 land. Den norske nasjonalkomiteen har nær 500 medlemmer og er i forhold til folketallet en av de største i verden. ICOM arbeider for å utvikle samarbeid mellom museer verden over, og for å sikre høy faglig standarder på museer og museumsarbeid. Ett redskap til dette er ICOMs etiske regler, som blant annet skal sikre at museene ikke gjennom sine innkjøp oppmuntrer ulovlig handel og dermed plyndring og ødeleggelse av kulturarv. Mer om ICOM på Norsk ICOMs hjemmeside www.icom-norway.org. Kontaktperson i denne sak er Leif Pareli, tlf. 22 57 01 96, arb. 22 12 37 52, mobil 48 200 258.Pressemelding 12.10.04
Norge representert i styret til den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM


Seksjonssjef ved Universitetets Kulturhistoriske museer, Per B. Rekdal ble fredag valgt inn som styremedlem i ICOM’s øverste organ, Executive Council. Den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM er tilknyttet UNESCO og har konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd. Organisasjonen har ca 20 000 medlemmer i 139 land. Både museer, forskningsinstitusjoner og personer som arbeider ved slike er medlemmer.

Valget forgikk i Seoul under ICOM’s generalkonferanse, som avholdes hvert tredje år. I 1995 ble generalkonferansen holdt i Stavanger.

ICOM’s arbeid foregår i nasjonale og internasjonale komiteer. Leder for den norske komiteen er Eva Mæhre Lauritzen ved Universitetets Naturhistoriske Museer. De 30 internasjonale komiteene organiserer ICOM-medlemmer ut fra faglige fellesinteresser. Under generalkonferansen ble det også valgt fire norske ledere av internasjonale komiteer.

Disse er:
Erling Dahl jr., Troldhaugen, formann i ICLM, komiteen for litterære museer
Paal Mork, Norsk Folkemuseum, formann i ICOM-MPR komiteen for markedsføring og PR
Christian-Emil Ore, Universitetet i Oslo, formann i CIDOC, komiteen for dokumentasjon
Daniel Papuga, formann i ICME, komiteen for etnografi
I tillegg er Widar Halén, Nasjonalmuseet for Kunst valgt som formann i ICDAD, komiteen for kunstindustrimuseer.

Kontaktpersoner:
Leder for Norsk ICOM: Eva Mæhre Lauritzen, tlf: 22 85 17 37
Styremedlem, Norsk ICOM: Paal Mork, tlf: 22 12 37 25 / 90 19 80 99
Pressemelding 14.9.04
Schøyen-samlingen


Det er svært beklagelig at museer eller privatsamlere kjøper gjenstander som stammer fra tyveri eller plyndring, slik det er blitt påvist for deler av Schøyen-samlingen. Det er slike kjøpere som opprettholder det ulovlige markedet, og de har mye av ansvaret for at plyndring fortsetter. Dette gjelder ikke minst plyndring som skjer i forbindelse med krigssituasjoner og påfølgende sammenbrudd i lov og orden, slik som i Afghanistan og Irak.

Denne saken stiller Norge i et uheldig lys internasjonalt. Norske myndigheter bør markere et klart standpunkt og ikke bare henvise til manglende lover – saker som dette dreier seg mer om etikk enn om jus. Norge bør også snarest undertegne de internasjonale konvensjonene på området: UNESCO-konvensjonen av 1970 om ulovlig handel, og Haagkonvensjonens annen tilleggsprotokoll fra 1999 om vern av kulturarv i krig.

Land der plyndring foregår har et legitimt krav på å få tilbake kulturarv som er blitt stjålet og ulovlig utført. De som har ervervet gjenstandene, bør inngå en prinsippavtale om at kulturarven skal tilbakeføres når forholdene ligger til rette for det. Hvordan samlingen i mellomtiden skal forvaltes, bør avklares av samlingens ansvarlige i samarbeid med opprinnelseslandets myndigheter. Det bør være full åpenhet om de avgjørelser som tas.

Norsk ICOM arbeider for å stanse plyndring og ulovlig handel, blant annet i form av etiske regler som klart forbyr museer å kjøpe gjenstander der opprinnelse og eierforhold ikke er klare (Regelverket kan leses på vår hjemmeside, se særlig punkt 3.2 om ulovlig handel). Gjennom Den norske Blue Shield-komiteen, som er opprettet i samarbeid mellom ICOM og tre andre organisasjoner, arbeider Norsk ICOM også for at Norge skal undertegne de internasjonale konvensjonene til beskyttelse av kulturarv, og påvirke andre land til å gjøre det samme.

Norsk ICOM er den norske nasjonalkomité av ICOM, The International Council of Museums. Den norske avdelingen ble opprettet i 1947 og har i dag nær 500 medlemmer, både museer og personer som arbeider ved museer eller i beslektede stillinger. Mer om ICOM kan leses på vår hjemmeside:
www.icom-norway.org. Der fins også de etiske regler og informasjon om Blue Shield.

ICOMs kontaktperson i Schøyensaken er Leif Pareli, som kan nås på tlf. 22 12 37 52 (Norsk Folkemuseum) eller mobil 48 200 258.

til toppen